UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

ZNAČAJ JEDINSTVENE ODREDNICE POJMA „NASELJE I NASELJENO MJESTO“ PREMA ZOOBS‐U

Aleksandar Vasiljević, Bojan Stevanović, Goran Milošević

 

SAŽETAK -  Pravilno tumačenje odredbi ZOBS‐a je od posebnog značaja za sve
učesnike u saobraćaju. Saobraćajne nezgode u kojima dolazi do najtežih i
najizraženijih posledica su saobraćajne nezgode sa ranjivim učesnicima saobraćaja,
a posebno pješacima. S obzirom na to da se više od polovine saobraćajnih nezgoda
u Republici Srpskoj i BiH dešava u naseljenim mjestima gdje strada veliki broj
pješaka, važno je na pravilan način tumačiti zakonske odredbe koje se odnose na
„naselje“ i „naseljeno mjesto.“ Kako bi učesnici u saobraćaju mogli na pravilan
načih shvatiti poruke koje im se šalju u saobraćaju, neophodno je da saobraćajna
signalizacija bude postavljena u skladu sa Zakonom i važećim pravilnicima u ovoj
oblasti. Sa aspekta bezbednosti saobraćaja osnovna funkcija saobraćajnih znakova
je da se pomoću njih: regulišu neki odnosi između korisnika puta, pravovremeno
ukaže na opasnosti na putu, definiše namjena površina koje služe za odvijanje
saobraćaja, vozaču stave do znanja prava, obaveze i ograničenja koja se na njega
odnose i dr. Znakovi su „jezik puta,“ pa ako taj „jezik“ nije dobar, ne može se
očekivati pravilno ሺbezbjednoሻ ponašanje onih kojima se takvim „jezikom“ daju
informacije koje su im neophodne za bezbjedno učešće u saobraćaju