UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

INSTITUCIONALNO UPRAVLJANJE U OBLASTI EDUKACIJE U SAOBRAĆAJU I KOMUNIKACIJAMA NA KANTONALNOM I OPŠTINSKOM NIVOU

Fadila Kiso, Elma Plasto

 

SAŽETAK - Stepen saobraćajne sigurnosti pokazatelj je saobraćajne kulture, ali i odraz složenosti odnosa u
društvu. Stoga je prevencija saobraćajnih nezgoda vrlo kompleksna djelatnost. Statistike nam
govore da zemlje sa najboljim rezultatima na polju saobraćajne sigurnosti redovno imaju
najbolje edukacijske programe za sve kategorije stanovništva, odnosno za sve učesnike u
saobraćaju. Problemi koji se posljednjih godina javljaju u segmentu sigurnosti u saobraćaju u
BiH proizašli su, dobrim dijelom, iz nepostojanja zakonske regulative na nivou BiH. Donošenjem
Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i njegova
implementacija u svim segmentima ustroja države i njenih institucija stimulisalo je procese u
sektoru sigurnosti cestovnog saobraćaja. Program sigurnosti treba da predstavlja sintezu
naučnog, praktičnog i stručnog rada institucija BiH, čija je obaveza i dužnost da stvore sigurnost
svih učesnika u saobraćaju. To je bio razlog više da se donošenjem pomenutog zakona edukacija
u saobraćaju povjeri ministarstvu obrazovanja, kao instituciji koja ima mogućnosti da dopre do
ljudi svih životnih dobi. Institucionalno bavljenje edukacijom na kantonalnom nivou obavlja se u
posebnim sektorima ministarstva obrazovanja (Sektori za edukaciju u saobraćaju).