UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

PRISTUP BOSNE I HERCEGOVINE MEĐUNARODNIM VODAMA JADRANSKOG MORA KROZ INTEGRACIJU MEĐUNARODNOG PLOVNOG PUTA

Ševal Kovačević, Mirzet Sarajlić, Timur Gadžo

 

SAŽETAK - Zemlja koja ima izlaz na more naziva se pomorska zemlja. Svaka pomorska zemlja, među
koje spada i Bosna i Hercegovina ሺBiHሻ, ima međunarodno pravo pristupa na otvoreno
more. Suština pisanja ovog rada jeste da se pobliže objasni problematika pristupa BiH ka
otvorenom moru. U radu se razmatraju osnovni problemi bilateralnih odnosa između
dvije države Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske