UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

KARAKTERISTIKE MENADŽMENTA U PROMETNO‐LOGISTIČKIM PROCESIMA

Deljanin Abidin, Tatar Nejra, Berković Mirza, Martinčević Emilija

 

SAŽETAK - Značaj menadžment‐logistike u današnjim promjenjivim uslovima poslovanja i
ekonomske krize bilježi sve veći porast. Veliki broj istraživanja na području prometno‐
logističkih procesa ukazuje da je ključna zadaća menadžmenta logistike osigurati
kvalitetno upravljanje brojnim prometno‐logističkim procesima koji podrazumijevaju
kretanje različitih proizvoda i usluga od proizvođača do potrošača na način minimizacije
korištenja raspoloživih materijalnih, ljudskih i energetskih resursa. Osnovne aktivnosti
menadžmenta ljudskih resursa u prometno‐logističkim procesima su važne karike koja
imaju direktan utjecaj na uspjeh poslovanja, odnosno na efikasnost i efektivnost
privrednog subjekta. Činjenica je da preduzeća koja imaju razvijen sistem menadžment‐
logistike, pod kojim se podrazumijeva kompetentan i kreativan ljudski potencijal, imaju
sve pretpostavke za povećanje efikasnosti u svom poslovanju, a time i šansu za veću
konkurentnost na tržištu