UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

ENVIRONMENTAL PROTECTION ON MOTORWAY

 

Marin Jeličić, Zlatko Demirovski, Esad Jalovčić, Muamer Suljević

ABSTRACT: The most important document that treats environmental protection at Corridor Vc is the Environmental Impact Study. It provides the basis for the production of varied preliminary solutions of the motorway, where, in addition to finding cost-effective and construction solutions, attention must be paid to the rational use and protection of ecological potentials. The Environmental Permit is a document that represents a kind of "Action Plan" of the Environmental Impact Study for a secton of motorway. This document prescribes the obligations that need to be made during construction to minimize the impact of the construction on the ecological system and prescribes the obligation to monitor environmental indicators in order to keep track of changes in the environment caused by the existence of the highway in the area and in time to react.

 

SAŽETAK: Najvažniji dokument koji tretira zaštitu životne sredine na Koridoru Vc jeste Studija utjecaja na okoliš. Ona daje podlogu za izradu varijantnih idejnih rješenja autoceste, gdje se pored iznalaženja ekonomičnih konstruktivnih rješenja izgradnje, mora obratiti pažnja i na racionalno korištenje i zaštitu ekoloških potencijala. Okolinska dozvola je dokument koji predstvalja svojevrstan „akcioni plan“ Studije uticaja na okoliš za neku dionicu. Ovaj dokument propisuje obaveze koje je potrebno vršiti za vrijeme gradnje kako bi građevina što manje remetila ekosistem, te propisuje obavezu monitoringa okolišnih pokazatelja da bi se mogle pratiti promjene u okolišu uzrokovane egzistencijom autoceste u prostoru te na vrijeme reagovati.