UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

FORMULATION OF MODERNIZATION MODELS OF THE TRANSPORT SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE BASIS OF THE TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION (2017-2035)

 

Zijad Jagodić

ABSTRACT: Modernization of the transport system of Bosnia and Herzegovina represents the renewal, growth and development of all its subsystems and elements, above all technical, technological, organizational, economic, legal, ecological, educational, information and qualitative and its approximation to the achievements and standards of the most developed transport systems in Europe And the world. The Bosnia and Herzegovina's transport system needs to be modernized and improved to become an equal partner in the developed countries' transport systems. In an effort to engage in European and world goods and travel flows, such a demand is inevitable. If we analyze the state of Bosnia and Herzegovina transport system, ie the state of the particular branches of traffic, it is possible to notice numerous deficiencies, which are primarily reflected in obsolescence of traffic infrastructure and superstructure, uneven development of traffic subsystems, inappropriate management, labor and business organizations, which is a key reason for research And establishing the foundations for the adoption of a new traffic policy that will be in function of affirmation and modernization of the transport system of Bosnia and Herzegovina.

 

SAŽETAK: Modernizacija prometnog sistema Bosne i Hercegovine predstavlja obnovu, rast i razvoj svih njegovih podsistema i elemenata, a prije svega, tehničkih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, pravnih, ekoloških, obrazovnih, informacijskih, kvalitativnih, te njegovo približavanje dostignućima i standardima najrazvijenijih prometnih sistema u Evropi i svijetu. Prometni sistem Bosne i Hercegovine neophodno je modernizirati i unaprijediti, kako bi postao ravnopravan partner prometnim sistemima razvijenih država. U nastojanju da se uključi u evropske i svjetske robne i putničke tokove, takav zahtjev je neminovan. Ukoliko se analizira stanje bosanskohercegovačkog prometnog sistema, odnosno stanje pojedinih grana prometa, moguće je uočiti i brojne nedostatke, a koji se prvenstveno očituju u zastarjelosti prometne infrastrukture i suprastrukture, neravnomjernom razvoju prometnih podsistema, neprimjerene organizacije upravljanja, rada i poslovanja što je ključni razlog istraživanja i utvrđivanja temelja za donošenje nove prometne politike koja će biti u funkciji afirmacije i modernizacije prometnog sistema Bosne i Hercegovine.