UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

EFFECT OF BRAUNFILD RAILWAY INFRASTRUCTURE LOCATIONS ON THE QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT

 

Zoran Sarić 

ABSTRACT: Analyzing of the economic field in Bosnia and Herzegovina it is concluded that war activities from 1992 to 1995 made great impact with a lot of bad outcomes. This work deals with consequences of deindustrialization processes which produces abandoned i.e. neglected and unutilized enterprise facilities. Existing scientific researches define them as “brownfield” locations which represent enormous space and material resource and its temporary state has very bad economic, ecological, social, psychological and esthetic impact to the environment. Very rarely, the locations get new purpose or get opportunity for new function and content. However, the most of these locations has no status, with no vision what and how treat them in next period. The academic society, high education institutions and the qualified experts have given certain scientific contributions while some authors’ works deal with brownfield of railways’ locations as a part of transport field in railways’ domain as a mode of goods and passenger transportation. The goal of work is to point out new approach in determining this issue.

 

SAŽETAK: Analizom privredne oblasti na prostoru Bosne i Hercegovine dolazi se do spoznaje koja upućuje na zaključak da su ratna dejstava 1992. – 1995. godine proizvela mnogobrojne posljedice sa jako lošim ishodima. Ovaj rad tretira oblast onih posljedica koje su rezultirale procesima deindustrijalizacije koji su u konačnosti proizveli napuštene, odnosno zapuštene i neiskorištene privredne objekte. U dosadašnjim naučnim istraživanjima isti se definišu kao braunfild lokacije koje predstavljaju ogromne prostorne i materijalne resurse koji u svom sadašnjem stanju imaju jako loš utjecaj u ekonomskom, ekološkom, socijalnom, psihološkom i estetskom smislu na okruženje u kojem se nalaze. U vrlo rijetkim slučajevima te lokacije su dobile nove sadržaje i novu namjenu, ili postoji ograničena vjerovatnoća da iste u budućem periodu mogu da prihvate nove funkcije i sadržaje. Međutim, najveći broj ovih lokacija se nalazi u nedefinisanom stanju, sa nedostatkom vizije šta i kako sa njima postupiti u narednom periodu. Akademska zajednica, visokoškolske ustanove, kao i stručnjaci osposobljeni za kvalitetna istraživanja po navedenoj oblasti dali su određene naučne doprinose, a sa stanovišta ovog rada bitno je napomenuti da su se pojedini autori u svojim radovima bavili i braunfild željezničkim lokacijama kao dijelom braunfilda koji pripada transportnoj oblasti, i to u domenu željezničkog transporta, kao jednog od vidova transporta robe i putnika. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na jedan novi pristup u definisanju ove problematike.