UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

STRUKTURA RADA

 

NASLOV (ne preopširan, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini)

NASLOV (na engleskom jeziku)

 

AUTORI (Profesija i naziv ustanova u kojima radi svaki od autora, preporuka je da na radu bude makasimalno 3 autora)

Kategorizacija rada:  (Određuje uređivački i recenzentni odbor)*

 

SAŽETAK: (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini: od 150 - 300 riječi)

KLJUČNE RIJEČI: (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini: od 3-6 riječi)

 

ABSTRACT: (na engleskom jeziku)

KEY WORDS: (na engleskom jeziku)

 

UVOD: kratak opis teme, postavljanje problema i cilja rada, navođenje metoda i postigutih rezultata, kratak opis strukture rada, tj. opis poglavlja.

 

RAZRADA

Rad treba organizovati kroz numeraciju poglavlja i podpoglavlja arapskim brojevima (npr. 1., 1.1, 1.2, itd.). Sažetak i literatura se ne numerišu.

 

Rad treba oblikovati prema sljedećim uputama:

 • dokument pohraniti u programu MS Word (*.doc ili *.docx format);
 • stranica standardne veličine (A4) uz sve margine 2,5 cm;
 • prored 1.0 za cijeli rukopis;
 • font: Times New Roman, veličina 11 (popis literature, nazivi slika i tabela veličina 10.)
 • ne uređivati zaglavlje (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;
 • slike ili fotografije prilažu se u jednom od formata: *.jpg, *.bmp, *.tiff. uz obavezno označavanje naziva ispod slike (npr. Slika 1.); 
 • Tabele i grafikoni označavaju se iznad objekta (npr. Tabela 1. odnosno Grafikon 1.);
 • Sažetak može imati maksimalno 300 riječi.

 

ZAKLJUČAK: na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

REFERENCE: koristiti APA stil koji je detaljnije objašnjen u nastavku.


BIOGRAFIJA:
Kratka biografija sa fotografijom svih autora. Biografija uključuje tri paragrafa. Prvi paragraf može sadržavati mjesto i datum rođenja. Zatim je potrebno navesti nivo obrazovanja, oblast, godinu završetka i instituciju gdje je stećeno. U drugom paragrafu se navode područja interesovanja autora, radno iskustvo i trenutni angažman (institucija, lokacija i vrsta posla). U drugom paragrafu se može navesti  (nije obavezno) broj objavljenih radova u časopisima i konferencijama, eventualne nagrade, i sl. U trećem paragrafu se navode članstva u profesionalnim društvima (ukoliko je autor član).

 

DETALJNIJE UPUTE

 

Radovi se objavljuju na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku (u latiničnom pismu) ili engleskom jeziku. Radovi se predaju redakciji časopisa elektronsmim putem na dva načina: putem forme koja je dostupna na web stranici Udruženja ili elektronskom poštom na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dokument treba biti načinjen u programu Microsoft Word (*.doc ili *.docx).

 

Uredništvo/ redakcijski odbor/recenzentski odbor razvrstava radove u sljedeće vrste:

 • Originalni naučni rad (Original scientific paper)
 • Prethodna saopćenja (Preliminary note)
 • Pregledni naučni rad (Review article)
 • Stručni rad (Professional paper)

 

Broj stranica

Radovi su obimom ograničeni na maksimalno jedan autorski arak (oko 15 kucanih stranica A4 ili 3000 slovnih mjesta), uključujući i grafičke priloge. Uredništvo iznimno može prihvatiti obimnije radove. Redakcija može odobriti objavljivanje radova izvan navedenih kategorija i sa dužinom koja prelazi navedeni broj riječi, ukoliko je rad značajan za razvoj teorije i prakse u oblasti od interesa za časopis.

Rukopisi koji nisu u skladu s navedenim uputama će biti vraćeni autorima.

 

 

Navođenje referenci i citata u radu

Prilikom navođenja referenci u radu, tj. prilikom pozivanja na određenu referencu ili citiranja nekog autora, mora se koristiti APA Style (detaljnije na sljedećem linku: http://lib.westfield.ma.edu/citeapa/ ili https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/).

U tekstu se navode prezime autora i godina objavljivanja, na primjer (Lindov, 2015) ili Lindov (2015). Ukoliko se radi o referiranjiu ili citiranju rada sa dva autora, onda se navodi na sljedeći način: O. Lindov and A. Omerhodžić (2013)  ili (O. Lindov and A. Omerhodžić 2013) . Ukoliko se referira na rad sa više autora, način navođenja reference u tekstu je u obliku Lindov et al. (2016) ili (Lindov et al., 2016). Ako se referira na ideju iz drugog rada, ali se direktno NE citira rad, tj. poziva se na cijeli rad, u tekstu se navodi samo autor i godina objavljivanja, a ne i broj stranice. Primjeri referiranja u tekstu:

 

Prema Jones (1998), APA nije jednostavan kada se prvi put koristi.

ili

APA nije jednostavan kada se prvi put koristi.. (Jones, 1998)

 

Ukoliko se tekst citira iz drugog izvora, potrebno je navesti i broj stranice, npr.  (Lindov, 2015, p. 199),ili se na kraju citiranog teksta doda broj stranice (p. 199). Primjeri citiranja u tekstu:

 

Prema autoru Jones (1998), "Studenti često imaju problema kod korištenja APA stila, posebno prvi puta" (p. 199). 

ili


Jones (1998) navodi da "Studenti često imaju problema kod korištenja APA stila, posebno prvi puta" (p. 199).

 

Napomene za navođenje (referiranje ili citiranje) web stranice u tekstu:

 • Navodi se ime autora, godina objavljivanja, zatim brojevi stranica ako su dostupni.
 • Ako izvor nema autora, navedite prvu ili dvije riječi naslova.
 • Ako datum nije dat, stavite "n.d." nakon imena autora.

 

Svaka referenca citirana u tekstu mora biti navedena na listi referenci. Na listi referenci se navode samo radovi koji su se koristili kao reference u tekstu, slikama, i sl. Lista referenci mora biti složena abecedno.

 

Način kreiranja liste referenci

Listu referenci čine svi izvori koji su korišteni tokom izrade rada, pri čemu se navode isključivo izvori za koje je naveden citat. Listu referenci treba da bude uređena prema abecednom redoslijedu, pri čemu je u nastavku dato objašnjenje metodologije za kreiranje liste sastavljene od različitih izvora.

 

Ukoliko je riječ o navođenoj knjizi:

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Place of publication: Publisher.

Napomena: Naziv knjige je u italic formatu.

 

Primjeri:

Adams, F. L., Cantor, P., Hoctor, C., Johnson, P. A., Mulroy, S. A., & Peters, M. T. (2001). Raising large families in the 21st century. Burlington, VT: Pages Press.

Wallach, M. A., & Wallach, L. (1983). Psychology’s sanction for selfishness: The error of egoism in theory and therapy. San Francisco: W. H. Freeman.

 

Ukoliko je riječ o navođenom radu iz printanog izvora:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, Volume number(Issue number), page range.

Napomena: Naziv časopisa i izdanje su u italic formi.

 

Primjeri:

Kralj, M. M. (1994). Getting out of the box. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 46(2), 27-28.

 

Ukoliko je riječ o navođenom radu u elektronskom časopisu:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, Volume number(Issue number), page range. doi:xx.xxxxxxxxxx

Napomena: Naziv časopisa i izdanje su u italic formi. Ukoliko je dostupan DOI broj za rad, isti je potrebno navesti.

 

Primjeri:

Rad sa dodijeljenim DOI brojem:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

 

Rad bez dodijeljenog DOI broja:

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

 

Ukoliko je riječ o navođenoj Web adresi:

Author, A. A. (Date of publication). Title of Page/Document. Retrieved from URL

Napomena: Naziv stranice/dokumenta je u italic formi.
Napomena: n.d. označava da datum objavljivanja nije dostupan.

 

Primjeri:

Web stranica sa navedenim autorom:

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved from http://www.cc.gatech.edu/gvu/users_surveys/survey-1997-10/

 

Web stranica organizacije:

ETSI EG 202 843 v1.1.2, User Group (2011). Quality of ICT Services; Definitions andMethods for Assessing the QoS parameters of Customer Relationship Stages other thanutilization. Retrieved from http://www.etsi.org/standards-search#Pre-defined%20Collections

 

Ukoliko rukopis zadovoljava kriterije časopisa, upućuje se na recenziju. Svaki rad imati će minimalno dva recenzenta.

 

 

Recenzija

Proces pregleda rada započinje prezentacijom podnesenih radova od strane glavnog urednika uređivačkom kolegiju radi objavljivanja. Urednik pregleda prihvatljivost teme rada i metodologiju, a nakon prihvatanja rada od strane uredništva, određuju se najmanje dva stručna recenzenata, u principu stručnjaka iz date oblasti, sa akademskim zvanjem magistra ili doktora nauka. Princip pregleda je zatvorenog tipa, s tim da se primjedbe recenzenata upućuju preko glavnog urednika autoru. Nakon ocjene recenzenata i članova redakcije, rukopis se vraća autoru s obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak rada, ukoliko se to smatra potrebnim. Ispravljene rukopise autori trebaju vratiti redakciji u roku od 8 dana od primitka. Zadnji dio procesa pregleda rada je lektorisanje teksta. Ovaj posao obavlja profesionalno angažiran lektor i njegove primjedbe su obaveza autoru da ih otkloni. Uvrštavanje rada za objavljivanje je u nadležnosti glavnog urednika. Radovi, bilo da su objavljeni ili odbijeni ne vraćaju se autorima.

 

Obrazac za izjavu autora