Association of Traffic and Communications Engineers of B&H

CERTIFICATION OF VEHICLES AND DRIVERS IN THE PROCESS TO TRANSPORT HAZARDOUS MATERIALS CONDITIONED BY THE STANDARDS AND REGULATIONS OF THE EU

Abidin Deljanin, Emir Deljanin, Asima Herić

 

ABSTRACT: At the heart of this work we described the legislation laying down the conditions and method to transport hazardous materials, the documentation for storage, shipping and transportation. We defined and classified dangerous goods by ADR, which are given special security measures that are implemented with the transport of dangerous materials, and provided an overview of the state and control of vehicles to transport this type of materials in road traff6 f56ic in the territory of Bosnia and Herzegovina. The analysis of the legislation in terms of its compliance with the European Agreement on the transport of dangerous materials in road traffic and the proposed measures to harmonization. Processed and ways of organizing inspection bodies according to ISO / IEC 17020/2013, then analyzed by outdated technical regulations which are still in force in B&H, and which are not used in the countries of the region. One of the themes treated are the marking and labeling of vehicles to transport hazardous materials, packaging and labeling of packages defined by the standards. Due to the negative impact of these materials, their transportation must be organized according to certain rules, that the number of accidents with dangerous goods is kept as low as possible as well as their weight, it is necessary to implement EU standards and regulations in this field. In order to organize transport it is necessary to have certified staff to operate the vehicle with hazardous materials and also certified vehicles that meet certain requirements, normative, standards and specifications. In accordance with the ADR, the process of certification is performed by an authorized institution, issued in English, French or German and the languages of the country that issued it with a certain validity period.

 

SAŽETAK: U samoj srži ovog rada je opisana zakonska regulativa kojom se propisuju uslovi i način prijevoza opasnih materija, potrebna dokumentacija kod skladištenja, otpreme i prijevoza. Definirane su i klasificirane opasne materije prema ADR-u, navedene su posebne mjere sigurnosti koje se implementiraju kod transportovanja opasnih materijala, te je dat pregled stanja kontrole vozila za prijevoz ovog tipa materija u cestovnom saobraćaju na području BiH. Izvršena je analiza zakonske regulative sa aspekta njene usklađenosti sa Evropskim sporazumom o prijevozu opasnih materija u cestovnom saobraćaju te predložene mjere za njeno usklađivanje. Obrađen je i način organizovanja inspekcijskih tijela prema standardu BAS ISO/IEC 17020/2013, zatim analizirani su zastarjeli tehnički propisi koji su još uvijek na snazi u BiH, a koji se ne koriste u zemljama u okruženju. Jedna od obrađenih tematika je i označavanje i obilježavanje vozila za prijevoz opasnih materija, pakiranje i označavanje ambalaže koja je definisana kroz standarde. Zbog negativnog utjecaja ovakvih materija, njihov transport mora biti organizovan po određenim pravilima, da bi broj nezgoda sa opasnim robama bio što manji kao i njihova težina, potrebno je prilagođavanje standardima EU i pravilnicima iz ove oblasti. Kako bi se organizovao prijevoz neophodno je imati certificiran kadar koji će upravljati vozilom sa opasnim materijama te također i certificirana vozila koja će ispunjavati određene zahtjeve, normative, standarde i tehničke karakteristike u skladu sa ADR-om, proces izdavanja certifikata vrši ovlaštena institucija, izdaje se na Engleskom, Francuskom ili Njemačkom jeziku i jeziku zemlje koja ga je izdala, sa određenim rokom važenja.